Ogólne Warunki Handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument ma zastosowanie do świadczonych przez firmę Barbara Mitoraj-Kowalczyk Inspirator Podróży NIP: 677 220 68 16 z siedzibą w miejscowości Węgrzce, ul. A9/40, Węgrzce 32-086 usług polegających na:

a) pośrednictwie w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej na rzecz Organizatorów turystyki, których gotowe programy są dostarczane przez organizatorów turystyki i które są dostępne na portalu „INPIRATOR PODRÓŻY”.

b) pośrednictwie w zawieraniu umów o usługi turystyczne na rzecz Organizatorów turystyki lub dostawców usług turystycznych, których gotowy opis i zakres usługi dostarczany jest przez Organizatorów turystyki lub dostawców usług i które są dostępne na portalu „INPIRATOR PODRÓŻY”.

2. Niniejszy dokument w żadnym wypadku nie reguluje świadczenia przez firmę Barbara Mitoraj-Kowalczyk Inspirator Podróży usług doradczych, do których ma zastosowanie wyłącznie „Regulamin usług oferowanych przez portal INSPIRATOR PODRÓŻY”.

3. Firma  Barbara Mitoraj-Kowalczyk Inspirator Podróży wykonuje usługi określone w pkt. 1 powyżej jako agencja turystyczna, która pośredniczy na zlecenie Organizatorów turystyki lub dostawców usług turystycznych w sprzedaży wyjazdów, zakwaterowań oraz/lub innych usług związanych z ruchem turystycznym (np. zapewnienie miejsca do parkowania, zapewnienie miejsc w samolocie). Pośredniczenie w sprzedaży usług przez Agenta turystycznego odbywa się na podstawie umów z Organizatorami turystyki lub dostawcami usług turystycznych, którzy upoważniają Agenta turystycznego, aby w imieniu Organizatora turystyki lub dostawcy usług turystycznych zawierał umowę o podróż albo świadczył inne usługi w ich imieniu i pobierał uzgodnione wynagrodzenie za usługi.

4. Informacje handlowe, prezentowane ceny, materiały, w tym broszury, foldery itp., prezentowane na portalu „INPIRATOR PODRÓŻY” stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty Kodeksu cywilnego.

5. Użyte w dokumencie pojęcia oznaczają:

a) organizator turystyki – przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorca turystyczny, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu;

b) agent turystyczny – przedsiębiorca turystyczny inny niż organizator turystyki, który na podstawie umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne utworzone przez organizatora turystyki;

c) usługa turystyczna – przewóz pasażerów, zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych, inna usługa świadczona podróżnym;

d) impreza turystyczna – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. Poz. 2361);

e) umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem Turystyki za pośrednictwem firmy Barbara Mitoraj-Kowalczyk Inspirator Podróży lub umowa o usługę turystyczną zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem Turystyki lub dostawcą usługi turystycznej za pośrednictwem  firmy Barbara Mitoraj-Kowalczyk Inspirator Podróży;

6. Prawa i obowiązki wynikające z umowy o udział w imprezie turystycznej lub umowy o usługę turystyczną są wiążące tylko dla Organizatora turystyki lub dostawcy usług turystycznych oraz Klienta i podlegają warunkom handlowym Organizatora turystyki (dostawcy usług turystycznych), w szczególności w zakresie płatności i organizacji podróży, a także warunkami anulowania wyjazdu.

7. Za świadczenie usług zgodnie z umową odpowiedzialność ponosi wyłącznie Organizator turystyki lub dostawca usług turystycznych (Agent turystyczny występuje tu wyłącznie jako pośrednik podczas zawierania umowy o udział w imprezie handlowej lub umowy o usługę turystyczną). Niniejszy dokument nie dotyczy więc praw i obowiązków pomiędzy Klientem i Organizatorem turystyki podczas świadczenia usługi zgodnie z umową zawartą za pośrednictwem Agenta turystycznego.

8. Klient ma obowiązek zapoznania się z warunkami handlowymi Organizatora turystyki.

9. Klienci odpowiadają w pełni za przestrzeganie wszelkich przepisów, dotyczących podróży (np. paszportowych, wizowych i zdrowotnych, dot. transportu zwierząt itp.) oraz za kompletność dokumentów podróży. Ponadto Klienci zobowiązani są do zapoznania się przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej lub umowy o usługę turystyczną z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dziale Informacje konsularne. Dodatkowo, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klient i uczestnicy mają obowiązek bieżącego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi danego kraju w zakresie bezpieczeństwa, zagrożeń oraz konfliktów i innych sytuacji nadzwyczajnych, które dostępne są na oficjalnym serwisie MSZ.

II. ZASADY ZAMÓWIENIA USŁUGI

1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego dokumentu, przedstawiającego Ogólne Warunki Handlowe firmy Barbara Mitoraj-Kowalczyk Inspirator Podróży, działającej jako Agent turystyczny.

2. Klienci korzystający z usług firmy  Barbara Mitoraj-Kowalczyk Inspirator Podróży przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji bądź przed podpisaniem umowy o udział w imprezie turystycznej  lub umowy o usługę turystyczną, zobowiązani są potwierdzić, iż zapoznali się ze standardowym formularzem informacyjnym oraz informacjami dotyczącymi:


a) głównych właściwości usług turystycznych,
b) przedpłaty w cenie imprezy turystycznej oraz zapłaty całej ceny imprezy turystycznej,
c) ceny imprezy turystycznej wraz z podatkami oraz wszelkimi innymi opłatami i kosztami lub informacją o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Klient może zostać obciążony,
d) minimalnej liczby osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła,
e) terminu powiadomienia Klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń,
f) prawa do rozwiązania przez Klienta umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną opłatą oraz jej wysokości,
g) ogólnymi informacjami o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej,
h) nazwą handlową i adresem Organizatora turystyki oraz danymi firmy Barbara Mitoraj-Kowalczyk Inspirator Podróży  jako agenta turystycznego, a także ich numerami telefonów lub adresami poczty elektronicznej,
i) informacją o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.

3. Klient dokonuje zamówienia usługi  albo za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: www.inspiratorpodrozy.pl lub za pomocą wiadomości e-mail: biuro@inspiratorpodrozy.pl

4. W przypadku, gdy Klient poda dane nieprawdziwe lub niezupełne, zamówienie nie zostanie zarejestrowane.

5. Oferta wyjazdów lub innych usług turystycznych, prezentowanych na portalu „INPIRATOR PODRÓŻY” jest przygotowana na podstawie danych otrzymywanych od Organizatorów turystyki. Agent turystyczny nie odpowiada za ich poprawność, aktualność ani wprowadzane zmiany.

6. W związku z powyższym bezpośrednio po wpłynięciu kompletnego zamówienia Agent turystyczny dokona potwierdzenia u Organizatora turystyki dostępności danej usługi turystycznej, jej ceny, terminu i zakresu świadczeń objętych ceną. Po potwierdzeniu aktualności oferty u Organizatora turystyki, Agent turystyczny prześle Klientowi drogą elektroniczną wiadomość o przyjęciu zamówienia oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności.

7. Dokonanie przez Klienta wpłaty za imprezę turystyczną lub usługę turystyczną jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków Umowy o udział w imprezie turystycznej lub usłudze turystycznej, Warunków uczestnictwa Organizatora turystyki, niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

8. Umowa o udział w imprezie turystycznej lub o usługę turystyczną zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem turystyki a Klientem w chwili, kiedy zostanie potwierdzona przez Organizatora turystyki.

III. PŁATNOŚCI

1. Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty za udział w imprezie turystycznej lub za usługę turystyczną zgodnie z warunkami i w terminach podanych w opisie danej usługi, a następnie potwierdzonych przez Agenta turystycznego w wiadomości e-mail.

2. Jeżeli Klient naruszy obowiązek terminowej zapłaty, agent turystyczny ma prawo – bez jakiegokolwiek wezwania – do anulowania na koszty Klienta i w jego imieniu usługi zamówionej przez Klienta.

3. Za skutki opóźnienia w płatności za usługi ponosi odpowiedzialność wyłącznie Klient.

4. W przypadku, gdy organizator nie potwierdzi zamawianej umowy o udział w imprezie turystycznej lub o usługę turystyczną, a Klient już za nią zapłaci, Agent turystyczny zwróci Klientowi uiszczoną przez niego opłatę. Agent turystyczny w żaden sposób nie odpowiada za szkody, jakie Klient może hipotetycznie ponieść w związku z nie zawarciem z Organizatorem turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej lub umowy o usługę turystyczną.

IV. ZASADY ZMIANY LUB ANULOWANIA REZERWACJI

Zasady dokonywania zmian czy też anulowania rezerwacji udziału w imprezie turystycznej lub skorzystania z usługi turystycznej, po zawarciu umowy, określają Warunki uczestnictwa Organizatora turystyki.

V. DOKUMENTY PODRÓŻY

1. Agent turystyczny nie odpowiada za szkody wyrządzone Klientowi z powodu podania niewłaściwych danych przez Klienta albo Organizatora turystyki. Klient jest zobowiązany do dokładnej i natychmiastowej kontroli wszelkich danych podanych w dokumentach dotyczących usługi, w potwierdzeniu o usłudze oraz w umowie o udział w imprezie turystycznej lub o usługę turystyczną.

2. O sposobie doręczenia dokumentów podróży związanych z zakupioną imprezą turystyczną lub usługą turystyczną (tj. bilety lotnicze, vouchery hotelowe, polisa ubezpieczeniowa) zależy od decyzji Organizatora turystyki.

3. Doręczenie dokumentów może nastąpić za pośrednictwem Agenta turystyki drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta, albo mogą być wysyłane pod wskazany przez Klienta adres pocztowy.

VI. UBEZPIECZENIE DODATKOWE

Firma Barbara Mitoraj-Kowalczyk Inspirator Podróży umożliwia Klientom zawarcie z podmiotami trzecimi świadczącymi usługi ubezpieczeniowe umowy nieobowiązkowego, dodatkowego ubezpieczenia podróżnego. Klienci, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości powinni się skontaktować z Agentem turystycznym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej.

VI. REKLAMACJE

1. Ze względu na fakt, iż Klient znajduje się w stosunku prawnym wyłącznie w odniesieniu do Organizatora turystyki, z którym zawiera umowę o udział w imprezie turystycznej lub o usługę turystyczną, za prawidłowe wykonanie tej umowy odpowiedzialność ponosi wyłącznie Organizator turystyki. Pośrednik nie odpowiada za jakość oraz zakres usługi świadczonej przez Organizatora turystyki.

2. W przypadku, gdy Klient nie będzie zadowolony z wykonania umowy przez Organizatora turystyki lub dostawcę usługi turystycznej ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora turystyki lub dostawcę usługi turystycznej na warunkach określonych w Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki lub dostawcę usługi turystycznej. Reklamacje należy składać bezpośrednio na adres Organizatora turystyki dostawcy usługi turystycznej.

3. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego określonych w umowie o udział w imprezie turystycznej, opóźnień oraz dotyczące bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają warunkom Konwencji warszawskiej z 1929 z późn. zm. i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów). Klient ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy  Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361).

2. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”.

3. Agent turystyczny zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Klienta obowiązują Ogólne Warunki Handlowe aktualne w terminie rozpoczęcia świadczenia na jego rzecz przez Agenta turystycznego.