REGULAMIN korzystania z serwisu internetowego www.inspiratorpodrozy.pl „INSPIRATOR PODRÓŻY”

I. Postanowienia ogólne

1.Korzystanie z serwisu www.inspiratorpodrozy.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin dotyczy wszystkich Klientów portalu „INSPIRATOR PODRÓŻY”.

2. Właścicielką serwisu oraz Wykonawcą oferowanych “pakietów na życzenie” na stronie www.inspiratorpodrozy.pl jest Agencja Turystyczna Inspirator Podróży, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Barbara Mitoraj-Kowalczyk Inspirator Podróży NIP: 677 220 68 16 z siedzibą w miejscowości Węgrzce, ul. A9/40, Węgrzce 32-086.

3. Zamieszczone w serwisie materiały, ceny i informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4. Rezerwacje składane przy pomocy serwisu www.inspiratorpodrozy.pl są rezerwacjami wstępnymi i w każdym wypadku muszą zostać potwierdzone przez Właściciela serwisu by stać się wiążącą ofertą.

5. Wszelkie dane wpisane podczas dokonywania rezerwacji w serwisie www.inspiratorpodrozy.pl są przetwarzane przez Agencję Turystyczną Inspirator Podróży wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień / rezerwacji

7. Dokonując rezerwacji przy pomocy serwisu “Inspirator Podróży” użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia / rezerwacji przez Agencję Turystyczną Inspirator Podróży zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

8. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”.

II. Usługa “Pakiety na życzenie”

1. Oferowane przez portal „INSPIRATOR PODRÓŻY” usługi “Pakiety na życzenia” polegają na przygotowaniu przez Wykonawcę na zlecenie Klienta indywidualnego planu podróży dostosowanego do jego potrzeb i zainteresowań. Szczegółowy zakres usługi uwarunkowany jest Pakietem, na którego zakup zdecydował się Klient.

2. Usługi świadczone przez Wykonawcę – w postaci oferowanych pakietów – pełnią co do zasady funkcję doradczą i polegają na opracowaniu i przesłaniu Klientowi drogą elektroniczną zestawu informacji pomagających Klientowi w przygotowaniach i organizacji samodzielnej podróży. W żadnym wypadku Wykonawca nie świadczy wtedy usług w zakresie wycieczek zorganizowanych i nie ponosi odpowiedzialności za powodzenie podróży, w tym planowy przyjazd i powrót. Wszystkich opłat za przejazdy, przeloty, wejścia i noclegi dokonują bezpośrednio Klienci.

3. Wykonawca oferuje Klientom do wyboru 3 pakietów, w zakres których wchodzą:

a) pakiet podstawowy:

 • 2 pomysły na podróż;
 • 2 propozycje najkorzystniejszych ofert wakacyjnych biur podróży (w zależności od preferowanego wyżywienia) biura podróży zarówno polskie jak i niemieckie;
 • indywidualny plan podróży / zwiedzania na każdy dzień w zależności od preferencji
  (max 7 dni);
 • informacje praktyczne;
 • informacje na temat formalności;
 • kontakt mailowy oraz telefoniczny;

b) pakiet optymalny:

 • 2 pomysły na podróż;
 • propozycje taniego połączenia lotniczego, zarówno z polski jak i z zagranicy;
 • 2 propozycje zakwaterowania;
 • 2 propozycje najkorzystniejszych ofert wakacyjnych biur podróży (w zależności od preferowanego wyżywienia) biura podróży zarówno polskie jak i niemieckie;
 • indywidualny plan podróży / zwiedzania na każdy dzień w zależności od preferencji
  (max 7 dni);
 • informacje praktyczne;
 • informacje na temat formalności;
 • kontakt mailowy oraz telefoniczny;

c) pakiet maksymalny:

 • 2 pomysły na podróż;
 • propozycje taniego połączenia lotniczego, zarówno z polski jak i z zagranicy;
 • informacja na temat parkingu (ewentualna rezerwacja miejsca) koło lotniska lub inne propozycje dotarcia na lotnisko;
 • 2 propozycje zakwaterowania;
 • 2 propozycje najkorzystniejszych ofert wakacyjnych biur podróży (w zależności od preferowanego wyżywienia) biura podróży zarówno polskie jak i niemieckie;
 • indywidualny plan podróży / zwiedzania na każdy dzień w zależności od preferencji
  (max 7 dni);
 • propozycja najkorzystniejszego wypożyczenia samochodu oraz jego ubezpieczenia, dodatkowo wysyłam informację na temat ewentualnego wypożyczenia dodatków np. fotelików, GPS albo opcji dodatkowego kierowcy;
 • propozycja ubezpieczenia turystycznego;
 • informacje praktyczne;
 • informacje na temat formalności;
 • kontakt mailowy oraz telefoniczny;

4. Wskazana na portalu INSPIRATOR PODRÓŻY danego pakietu dotyczy opracowaniu planu podróży dla grupy do 4 osób, przygotowanego na max. 7 dni. W przypadku grup powyżej 4 osób i podróży organizowanych na dłużej niż 7 dni, usługa zostaje indywidualnie wyceniona.

III. Zawarcie umowy na “Pakiety na życzenie

1. Nabycie usługi następuje poprzez wypełnienie formularza internetowego lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@inspiratorpodrozy.pl. W formularzu internetowym lub w wiadomości e-mail należy podać dane osobowe Klienta (imię, nazwisko i mail lub numer telefonu), a także wyraźne wskazać, który pakiet Klient zdecydował się nabyć.

2. Umowę uznaje się za zawartą w momencie zaksięgowania wynikającej z zamówienia wpłaty na koncie bankowym Wykonawcy.

3. Płatność za wykonanie usługi ma formę przedpłaty.

4. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowych lub wykonać przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. Numer rachunku bankowego podawany jest drogą mailową.

IV. Wykonanie umowy “Pakiety na życzenie”

1. Wykonawca przystępuje do wykonania umowy po zaksięgowaniu płatności na jego rachunku bankowym oraz po wypełnieniu formularza lub przesłaniu potrzebnych informacji na adres e-mail Wykonawcy ankiety. Celem wypełnienia formularza jest uzyskanie przez Wykonawcę informacji o preferowanym sposobie spędzania czasu przez Klienta, planowanym kierunku i czasie podróży oraz optymalnym dla Klienta standardzie noclegu. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca przygotowuje zindywidualizowany plan podróży.

2. W terminie 5 dni roboczych od zaksięgowania płatności Wykonawca przesyła Klientowi koncepcję planu podróży, która określa (w zależności od wyboru pakietu): propozycje zakwaterowania, lotów, informacje praktyczne i formalne oraz szacowany koszt całej podróży.
W szczególnych wypadkach, po ustaleniu z Klientem, Wykonawca może wydłużyć termin wykonania usługi.

3. Po przekazaniu koncepcji planu Klientowi przysługiwać będzie uprawnienie do jego weryfikacji pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem oraz przesłaną Wykonawcy ankietą. Jeżeli w terminie do 3 dni Klient nie wskaże uzasadnionych uwag, Wykonawca uzna, że Klient w pełni zaakceptował koncepcję planu i przystąpi do przygotowania pełnego planu podróży.

4. Pełny plan podróży Wykonawca prześle Klientowi w terminie 10 dni roboczych od zaakceptowania przez Klienta planu koncepcyjnego.

5. Po otrzymaniu pełnego planu podróży Klient uprawniony jest do wniesienia reklamacji tylko z powodu jego niezgodności z niniejszym regulaminem i tylko w zakresie, który nie był zaakceptowany przez Klienta na etapie koncepcji planu.

6. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@inspiratorpodrozy.pl. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja może zostać złożona w terminie 7 dni od otrzymania przez Klienta pełnego planu podroży.

7. Wykonawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, a odpowiedzi udzieli drogą mailową.

8. Wszelkie informacje zawarte w planie podróży, w tym ceny usług noclegowych, usług transportowych lub ceny wycieczek zorganizowanych przez podmioty trzecie mogą ulegać zmianie i są ważne jedynie na dzień przesyłania przez Wykonawcę planu podróży.

9. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, ponieważ wykonanie na jego rzecz usługi zaspokaja jego zindywidualizowane potrzeby.

V. Odpowiedzialność Wykonawcy i zalecenia przed odbyciem podróży dotyczy “Pakietów na życzenie”

1. Klient wyrusza w podróż samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Organizator pełni jedynie funkcję doradczą, pomagając Klientowi przygotować się do samodzielnej podróży. W związku z powyższym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe, na majątku lub osobie, niedogodności i krzywdy poniesione przez Klienta w trakcie podróży;

b) niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi na rzecz Klienta przez podmioty trzecie, w szczególności za nieterminową lub w inny sposób wadliwą realizację usługi przelotów, przejazdów i noclegów, w tym zmianę cen tych usług.

2. W przypadku, kiedy Wykonawca świadczy usługi w zakresie dokonywania rezerwacji lub opłat jego odpowiedzialność określa Regulamin o nabywanie powiązanych usług turystycznych, natomiast w sytuacji wykonywania usług w zakresie pośredniczenia w sprzedaży wyjazdów, zakwaterowań oraz/lub innych usług związanych z ruchem turystycznym na podstawie umów z organizatorami, odpowiedzialność Wykonawcy określa Regulamin świadczenia przez firmę Inspirator Podróży usług jako agencji turystycznej.

3. Wykonawca zaleca, by Klient przed wyjazdem zapoznał się z aktualnymi komunikatami na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotyczącymi sytuacji i bezpieczeństwa w odwiedzanych krajach i samodzielnie podjął decyzję o odbyciu lub odwołaniu podróży, jak również z informacjami na stronie przewoźników dotyczącymi odjazdów i odlotów, w tym ich godzin i możliwych opóźnień.

4. Wykonawca zaleca wykupienie przez Klienta odpowiedniego ubezpieczenia pokrywającego wszelkie działania, które planuje podczas swojej podróży.

VI. Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Klienta obowiązuje Regulamin aktualny w terminie rozpoczęcia świadczenia na jego rzecz Usługi przez Wykonawcę.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Zabrania się korzystania z serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób zakłócający działanie serwisu.